跳到主要內容區塊

多國語言各項戶政業務宣導

戶政事務所宣導標語翻譯 Advocacy information translation of the Household Registration Office
戶政業務 宣導內容
1.出生

1.新生兒出生後60日內,應由父母以書面約定姓氏,並向戶政事務所辦理出生登記。

英文
Parents should agree with the surname of the newborn baby in a written document and register at the Household Registration Office within sixty (60) days after the birth of the newborn baby.
越南語
Cha mẹ phải thỏa thuận họ cho trẻ sơ sinh bằng văn bản, và đăng ký khai sinh với Văn phòng Hộ chính trong vòng 60 ngày sau khi sinh.
印尼語
Dalam waktu 60 hari setelah bayi lahir, orang tua bayi harus menetapkan marga bayi secara tertulis serta melakukan registrasi ke Kantor Catatan Sipil.
泰語
ภายใน 60 วันหลังการเกิดของทารกแรกเกิดผู้ปกครองควรเห็นด้วยกับนามสกุลเป็นลายลักษณ์อักษรและลงทะเบียนการเกิดกับสำนักงานครัวเรือน

2.生育獎勵金

2.臺南市政府發放生育獎勵金,產婦的第1名新生兒20000元,第2名新生兒20000元,第3名及第4名30000元,第5名以後每名50000元

英文
Tainan City Government provides maternity benefits: NT20000 for the first newborn baby; NT 20000 for the second; NT 30000 for the third and fourth baby; NT 50000 for the fifth.
越南語
Chính quyền thành phố Đài Nam phát tiền thưởng sinh con, con đầu lòng 20000 Đài tệ, con thứ 2 là 20000 Đài tệ, con thứ 3 và thứ 4 là 30000 Đài tệ, con thứ trở lên 50000 Đài tệ.
印尼語
Pemerintah Tainan akan memberikan tunjangan persalinan untuk bayi pertama sebesar NT 20000, bayi kedua sebesar NT 20000, bayi ketiga dan keempat sebesar NT 30000, setelah bayi kelima,akan memperoleh NT 50000 per orang.
泰語
รัฐบาลเมืองไถหนานออกกองทุนกระตุ้นการคลอดบุตร ทารกแรกเกิดของคุณแม่ คนแรกรับ 20,000 หยวน
คนที่สองรับ 20,000 หยวน คนที่สามและสี่รับ 30,000 หยวนคนที่ห้ารับ 50,000 หยวนต่อคน

3.電子支付(1)
 • 使用一卡通、信用卡及行動支付繳納戶政規費,免現金,免找零,方便又快速。

英文
Pay any fee of the household registration office with iPass, credit card or e-payments, cashless, changeless, quick, and convenient.
越南語
Sử dụng iPASS, thẻ tín dụng và thanh toán di động nộp lệ phí Hộ chính, miễn tiền mặt, miễn thối tiền lẻ, tiện lợi mà nhanh chóng.
印尼語
Gunakan kartu I-pass, kartu kredit, dan mobile payment. Tak perlu uang tunai, tak perlu kembalian. Cepat dan Praktis.
泰語
ใช้บัตรไอพาสหรือชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือกระเป๋ามือถือ เพื่อชำระกฎระเบียบของครัวเรือน ไม่ต้องใช้เงินสด ไม่ต้องทอนเงิน รวดเร็วและสะดวก

4.電子支付(2)
 • 使用一卡通、信用卡及行動支付繳納戶政規費,快速又便民。

英文
Pay any fee of the household registration office with iPass, credit card, or e-payments, quick and convenient.
越南語
Sử dụng iPASS, thẻ tín dụng và thanh toán di động nộp lệ phí Hộ chính, nhanh chóng mà tiện lợi.
印尼
Gunakan kartu I-pass, kartu kredit, dan mobile payment untuk membayar biaya catatan sipil. Cepat dan Praktis!
泰語
ใช้บัตรไอพาสหรือชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือกระเป๋ามือถือ เพื่อชำระกฎระเบียบของครัวเรือนรวดเร็วและสะดวก

 

5.國民身分證(1)
 • 年滿14歲初領、補領國民身分證,應由本人親自申請並領取。

英文
Citizens over 14 years old who apply for the first ID card or reissue the ID card should apply and collect it in person.
越南語
Người đủ 14 tuổi lĩnh CMT lần đầu, lĩnh bổ sung, phải đích thân đăng ký và lĩnh nhận.
印尼語
Bagi yang mengambil KTP pertama kali ataupun mengambil susulan setelah genap berusia14 tahun harus datang mengaplikasi dan mengambil sendiri.
泰語
ผู้ที่มีอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์รับบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกจะต้องสมัครและรับด้วยตนเอง

 

6.國民身分證(2)
 • 身分證遺失掛失國內請撥「1996」、國外請撥「886-2-81958151」。

英文
If you lost your ID card, please call “1996” if you are in Taiwan and “886-2-81958151” if you are outside Taiwan.
越南語
Khai báo mất CMT gọi đường dây trong nước “1996”, nước ngoài “886-2-81958151”.
印尼語
Hubungi hotline 1996,atau tekan 886-2-81958151 jika berada di luar negeri untuk melaporkan KTP hilang.
泰語
หากคุณทำบัตรประจำตัวหายโปรดโทรแจ้ง 「1996」ในประเทศหรือ 「886-2-81958151」 ในต่างประเทศ

7.國民身分證(3)

英文
Upload your digital photo when applying for your ID card – it’s quick, convenient, and timesaving. Link: 
https://www.ris.gov.tw/
越南語
Tải ảnh kỹ thuật số lên đăng ký CMT, tiết kiệm thời gian, nhanh chóng lại tiện lợi, trang web:
 https://www.ris.gov.tw/
印尼語
Unggah pas foto untuk mengurus KTP. Hemat waktu, kilat dan praktis. Situs: 
https://www.ris.gov.tw/
泰語
การอัปโหลดภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อสมัครบัตรประจำตัวเป็นการประหยัดเวลารวดเร็วและสะดวกสบายเว็บไซต์: 
https://www.ris.gov.tw/

8.夫妻離婚,未成年子女權利義務之行使負擔可協議由一方或雙方共同任之。
 •  夫妻離婚,未成年子女權利義務之行使負擔可協議由一方或雙方共同任之。

英文
After divorce, the couple may negotiate whether one or both parties should exercise the rights and obligations of the minor children.
越南語
Vợ chồng ly hôn, việc chấp hành và gánh vác quyền lợi và nghĩa vụ đối với con cái vị thành niên có thể thỏa thuận do một bên hoặc cả hai bên cùng đảm nhiệm.
印尼語
Hak dan kewajiban asuh anak belum dewasa dapat ditanggung oleh salah satu pihak ataupun bersama sesuai kesepakatan saat suami istri bercerai.
泰語
เมื่อคู่สมรสหย่าภาระของการใช้สิทธิและภาระผูกพันของเด็กเล็กสามารถตกลงกันได้โดยฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย

9.對於未成年子女之權利義務,除法律另有規定外,由父母共同行使或負擔之。
 • 對於未成年子女之權利義務,除法律另有規定外,由父母共同行使或負擔之。

英文
Unless it is otherwise regulated by the laws, the parents should jointly exercise/bear the rights and obligations of the minor children.
越南語
Đối với quyền lợi và nghĩa vụ của con cái vị thành niên, ngoài pháp luật có quy định khác ra, do cha mẹ cùng chấp hành hoặc gánh vác.
印尼語
Hak dan kewajiban asuh anak belum dewasa ditanggung bersama oleh ayah dan ibu, kecuali ditetapkan lain oleh hukum.
泰語
สิทธิและข้อผูกพันของเด็กเล็กจะต้องใช้ร่วมกันหรือเป็นภาระของผู้ปกครองเว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

10.性別平等,從母姓從父姓一樣好。
 • 性別平等,從母姓從父姓一樣好。

英文
Gender equality: mom’s surname is as good as dad’s surname.
越南語
Bình đẳng giới tính, theo họ mẹ hay họ cha đều được.
印尼語
Kesetaraan gender. Ikut marga ibu atau ayah sama bagusnya.
泰語
ความเท่าเทียมทางเพศที่ดี ตามนามสกุลของแม่หรือนามสกุลของพ่อก็ดีทั้งนั้น

11.生個寶貝,幸福加倍。
 • 生個寶貝,幸福加倍。
   

英文
Have a baby with doubled happiness.
越南語
Sinh con, hạnh phúc gấp bội.
印尼語
Kelahiran buah hati mendatangkan kebahagiaan berlipat-lipat.
泰語
การให้กำเนิดทารก มีความสุขเป็นสองเท่า

12.性別平權,共創和諧。
 • 性別平權,共創和諧。

英文
Gender equality to jointly create harmony.
越南語
Quyền bình đẳng giới tính, cùng tạo sự hòa hợp.
印尼語
Kesetaraaan gender akan menciptakan keharmonisan bersama.
泰語
วามเท่าเทียมกันทางเพศ เสริมสร้างความสามัคคี.

13.性別平等,從你我做起。
 • 性別平等,從你我做起。

英文
Gender equality, starting from you and me.
越南語
Quyền bình đẳng giới tính, bắt đầu từ bạn và tôi.
印尼語
Kesetaraan gender dimulai dari diri sendiri.
泰語
ความเท่าเทียมกันทางเพศเริ่มจากคุณและฉัน

14.孕育下一代,男孩女孩一樣好,人口比例不失衡。
 • 孕育下一代,男孩女孩一樣好,人口比例不失衡。

英文
Both boys and girls are great as our next generation - create a balance demographic population
越南語
Sinh thế hệ sau, con trai con gái đều được, tỷ lệ dân số không mất cân bằng.
印尼語
Membesarkan generasi berikutnya. Anak laki-laki ataupun perempuan sama bagusnya. Perbandingan populasi stabil.
泰語
การเลี้ยงดูคนรุ่นต่อไปไม่ว่าเด็กชายและเด็กหญิงก็ดี มีอัตราส่วนที่ดีต่อประชากรไม่สมดุล

15.年滿18歲得依自己意願改從父姓或母姓1次。
 • 年滿18歲得依自己意願改從父姓或母姓1次。

英文
Citizens over 18 years old may change his/her surname to his/her mother’s or father’s based on his/her will only one time.
越南語
Người dân đủ 18 tuổi có thể đổi theo họ cha hoặc họ mẹ 1 lần tùy nguyện vọng bản thân.
印尼語
Bagi yang genap 18 tahun dapat mengganti marga ibu atau ayah 1 kali sesuai keinginan pribadi.
泰語
หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องทำในสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนเป็นนามสกุลพ่อหรือแม่ได้เพียงครั้งเดียว

16.外國人對我國有特殊勳者或高級專業人才申請歸化,無須放棄原有國籍。
 • ​外國人對我國有殊勳者或高級專業人才申請歸化,無須放棄原有國籍。

英文
Foreigners with special honors or are senior professionals may apply for naturalization without giving up his/her original nationality.
越南語
Người nước ngoài có cống hiến đặc biệt đối với Đài Loan hoặc nhân tài chuyên nghiệp cấp cao đăng ký nhập quốc tịch, không cần thôi quốc tịch gốc.
印尼語
Warga asing yang memiliki kontribusi khusus kepada Taiwan ataupun pakar professional tingkat tinggi dapat mengajukan nasionalisasi Taiwan tanpa harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya.
泰語
ชาวต่างชาติยื่นขอเปลี่ยนสัญชาติสำหรับผู้ที่มีเกียรติพิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญชั้นสูงไม่จำเป็นต้องสละทิ้งสัญชาติดั้งเดิม

17.新住民在臺生活諮詢服務熱線1990。
 • 新住民在臺生活諮詢服務熱線1990。

英文
New Residents Living-in-Taiwan Consultation Service-Hotline 1990
越南語
Đường dây nóng phục vụ tư vấn cuộc sống cho người nước ngoài tại Đài Loan:1990
印尼語
Hotline layanan konsultasi kehidupan di Taiwan untuk penduduk baru 1990
泰語
การบริการให้คำปรึกษาผู้อยู่อาศัยใหม่สายด่วนในไต้หวัน 1990

18.外國人申請歸化測試,戶政事務所提供隨到隨辦、預約、考前輔導、到府服務四種服務。
 • 外國人申請歸化測試,戶政事務所提供隨到隨辦、預約、考前輔導、到府服務四種服務。

英文
When foreigners apply for the testing of naturalization information, the Household Registration Office should provide four types of service: First come first serviced, appointments, pre-examination counseling, and home visits.
越南語
Người nước ngoài đăng ký trắc nghiệp nhập quốc tịch, Văn phòng Hộ chính cung cấp 4 loại dịch vụ, gồm đến lúc nào đăng ký lúc đó, hẹn trước, phụ đạo trước khi thi, đến tận nơi phục vụ.
印尼語
Bagi warga asing yang mencoba mengajukan nasionalisasi, kantor Catatan Sipil akan menyediakan 4 layanan yakni pengurusan di tempat, membuat janji, bimbingan sebelum ujian, layanan ke rumah.
泰語
ชาวต่างชาติสมัครทดสอบสัญชาติสำนักงานครัวเรือนให้บริการตามความต้องการ การนัดล่วงหน้า การให้คำปรึกษาก่อนการทดสอบ ทั้งสี่บริการถึงบ้าน

19.外國人申請歸化,應於許可歸化之日起,一年內提出喪失原有國籍證明。
 •  外國人申請歸化,應於許可歸化之日起,一年內提出喪失原有國籍證明。

英文
Foreigners who apply for naturalization should submit proof of the loss of original nationality within one (1) year from the date of naturalization permission-pass.
越南語
Người nước ngoài đăng ký nhập quốc tịch, phải đề xuất Giấy chứng nhận thôi quốc tịch gốc trong vòng 1 năm kể từ ngày được phép nhập quốc tịch.
印尼語
Warga asing yang mengajukan nasionalisasi harus mengajukan surat bukti melepas kewarganegaraan sebelumnya dalam waktu 1 tahun setelah memperoleh izin nasionalisasi.
泰語
ชาวต่างชาติที่ยื่นขอเปลี่ยนสัญชาติต้องยื่นหลักฐานการสูญเสียสัญชาติดั้งเดิมภายในหนึ่งปี นับจากวันที่อนุญาตให้เปลี่ยนสัญชาติ

20.辦理遷徙登記、姓名變更、身分證證號變更、出生年月日更正後,可申請將最新戶籍資料通報至指定機關。
 • 辦理遷徙登記、姓名變更、身分證證號變更、出生年月日更正後,可申請將最新戶籍資料通報至指定機關。

英文
After completing the registration of movement, change of name and surname, change of ID certification number, or birth date, you can apply to notify the designated competent authority to update the latest household registration information.
越南語
Sau khi đăng ký chuyển nhà, thay đổi họ tên, thay đổi số CMT, đính chính ngày tháng năm sinh, có thể đăng ký thông tin Hộ tịch mới nhất khai báo cho Cơ quan được chỉ định.
印尼語
Setelah pengurusan registrasi pindah, perubahan nama, perubahan no KTP, perubahan tanggal lahir, dapat mengajukan permohonan data kependudukan terbaru ke pihak berwenang yang ditunjuk.
泰語
การลงทะเบียนโยกย้าย การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หลังจากวันเดือนปีเกิดได้รับการแก้ไข

สามารถยื่นขอข้อมูลการลงทะเบียนครัวเรือนล่าสุดไปยังหน่วยงานที่กำหนดได้

21.辦理出生登記可同時通報勞保局申請生育給付。
 •  辦理出生登記可同時通報勞保局申請生育給付。

英文
The Labor Insurance Bureau will be notified for the maternity benefits when proceeding with the birth registration.
越南語
Đăng ký khai sinh có thể đồng thời đăng ký thanh toán tiền thưởng sinh con với Cục Bảo hiểm Lao động.
印尼語
Saat mengurus registrasi kelahiran, dapat langsung mengajukan tunjangan melahirkan ke Biro Asuransi Buruh pada saat bersamaan.
泰語
สามารถแจ้งการจดทะเบียนเกิดได้ที่สำนักประกันแรงงานเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์การคลอดบุตร

22.辦理死亡登記可同時通報勞保局申請家屬死亡給付。
 •  辦理死亡登記可同時通報勞保局申請家屬死亡給付。

英文
The Labor Insurance Bureau will be notified for the funeral grant when proceeding with the death registration.
越南語
Đăng ký khai tử có thể đồng thời đăng ký thanh toán tiền trợ cấp tử vong thân nhân với Cục Bảo hiểm Lao động.
印尼語
Saat mengurus registasi kematian, dapat langsung mengajukan tunjangan kematian untuk keluarga ke Biro Asuransi Buruh pada saat bersamaan.
泰語
สามารถแจ้งการลงทะเบียนผู้เสียชีวิตไปที่สำนักประกันแรงงานในเวลาเดียวกันเพื่อขอผลประโยชน์การเสียชีวิตสำหรับสมาชิกในครอบครัว

23.原門牌脫落、遺失或毀損不堪使用,可向戶籍地戶政事務所申請補發。
 • 原門牌脫落、遺失或毀損不堪使用,可向戶籍地戶政事務所申請補發。

英文
Please apply for the replacement of the falling, lost, or damaged house number plate at the household registration office.
越南語
Bảng số nhà gốc bị rơi, mất hoặc hỏng không thể sử dụng tiếp, có thể đăng ký cấp lại với Văn phòng Hộ chính tại nơi đăng ký Hộ tịch.
印尼語
Plat nomor pintu sebelumnya yang telah pudar, hilang atau rusak dapat dimohon yang baru ke Kantor Catatan Sipil.
泰語
ทะเบียนเลขที่บ้านเดิมหล่นลงมา สูญหายหรือเสียหายและไม่สามารถใช้ได้ คุณสามารถยื่นขอออกจากสำนักงานทะเบียนบ้านได้ 

24.年滿65歲、重症肢障等行動不便或有6歲以下幼兒的家庭,可申請「戶政行動化」服務。

​● 年滿65歲、重症肢障等行動不便或有6歲以下幼兒的家庭,可申請「戶政行動化」服務

英文
Families with member(s) over 65 years of age, severely handicapped, and with limited mobility or with children under 6 years of age may apply for the "Mobile Household Registration" services.
越南語
Gia đình có người đủ 65 tuổi, khuyết tật nặng hoặc trẻ dưới 6 tuổi, có thể đăng ký dịch vụ “Hộ chính di động hóa”.
印尼語
Kelarga yang memiliki lansia yang telah berumur 65 tahun, penyandang cacat berat atau anak di bawah umur 6 tahun dapat mengajukan layanan “Sipil Mobile”
泰語
ครอบครัวผู้ที่มีอายุ 65 ปีมีพิการอย่างรุนแรงและผู้อื่นที่มีความไม่คล่องตัวหรือเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถสมัครใช้บริการ「 การจัดการครัวเรือนโมบาย」

25.新式戶口名簿可取代戶籍謄本,並增加記事及防偽功能。
 • 新式戶口名簿可取代戶籍謄本,並增加記事及防偽功能。

英文
The new version of the household certificate can replace the household registration transcript. Note-taking and anti-counterfeiting functions are included in the former.
越南語
Sổ hộ khẩu mới có thể thay thế bản sao Hộ tịch, và có thêm chức năng ghi chép và chống giả.
印尼語
Buku catatan kependudukan tipe baru dapat mengganti salinan kartu keluarga dan dapat menambah fitur catatan dan anti palsu.
泰語
ทะเบียนครัวเรือนใหม่สามารถแทนที่ใบแสดงการจดทะเบียนครัวเรือนและเพิ่มบันทึกและฟังก์ชั่นการต่อต้านการปลอมแปลง

26.「戶役政管家」APP上線,全天候24小時提供戶政、役政資訊服務。
 • 「戶役政管家」APP上線,全天候24小時提供戶政、役政資訊服務。

英文
The “Housekeeper APP” is launched to provide 24/7 services related to household registration and national conscription.
越南語
APP “Quản gia Hộ - Dịch” lên mạng, cung cấp dịch vụ thông tin về Hộ chính, Dịch chính 24 giờ trong ngày.
印尼語
APP “Pengurus Sipil & Wajib Militer” telah diluncurkan daring untuk memberikan layanan sipil, informasi wajib militer 24 jam.
泰語
「ผู้จัดการฝ่ายบริหารครัวเรือน」 แอพออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้การจัดการครัวเรือนและข้อมูลการบริการ

27.歡迎向戶政事務所申辦、安裝戶役政管家APP,為您提供便捷安心之戶役政服務。
 • 歡迎向戶政事務所申辦、安裝戶役政管家APP,為您提供便捷安心之戶役政服務。

英文
Please register and install the Housekeeper APP at the Household Registration Office. This will provide you safe and convenient services related to household registration and national conscription.
越南語
Hoan nghênh đăng ký và cài đặt APP Quản gia Hộ - Dịch với Văn phòng Hộ chính, cung cấp cho bạn dịch vụ Hộ chính – Dịch chính yên tâm và tiện lợi.
印尼語
Segeralah mendaftar, dan menginstal APP “Pengurus Sipil & Wajib Militer” di kantor catatan sipil untuk dapat menikmati layanan pengurusan sipil dan wajib militer yang lebih praktis dan cepat.
泰語
ยินดีต้อนรับสู่การสมัครและติดตั้งแอปผู้จัดการฝ่ายบริหารครัวเรือน เพื่อให้การจัดการครัวเรือนที่สะดวกและปลอดภัย

28.民眾得以自然人憑證,戶役政管家APP可以線上申請電子戶籍謄本,網址:https://www.ris.gov.tw/
 • 民眾得以自然人憑證,戶役政管家APP可以線上申請電子戶籍謄本,網址:https://www.ris.gov.tw/

英文
All citizens can apply for the electronic version of the household registration transcript with your Citizen Digital Certificate via the Housekeeper APP. Link: 
https://www.ris.gov.tw/
越南語
Người dân dùng thẻ Thể nhân, có thể lên mạng vào APP Quản gia Hộ - Dịch để đăng ký bản sao Hộ tịch điện tử, trang web: 
https://www.ris.gov.tw/
印尼語
Masyarakat dapat mengajukan permohonan salinan kartu keluarga elektronik dengan sertifikat digital penduduk, APP “Pengurus Sipil & Wajib Militer.” Situs: 
https://www.ris.gov.tw/
泰語
ประชาชนสามารถยื่นขอหลักฐานการจดทะเบียนครัวเรือนอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ พร้อมใบรับรองบุคคลธรรมดาและแอปผู้จัดการฝ่ายบริหารครัวเรือน สามารถสมัครออนไลน์ได้ เว็บไซต์:
 https://www.ris.gov.tw/

29.結婚登記日前三個辦公日內,得向戶政事務所辦理結婚登記,並指定結婚登記日。
 • 結婚登記日前三個辦公日內,得向戶政事務所辦理結婚登記,並指定結婚登記日。

英文
For marriage registration, please book the registration and assign the registration day at the Household Registration Office within three business days before the registration.
越南語
Phải đăng ký kết hôn tại Văn phòng Hộ chính, và chỉ định ngày đăng ký kết hôn trong vòng 3 ngày làm việc trước khi đăng ký kết hôn.
印尼語
Urus registrasi pernikahan di Kantor Catatan Sipil dalam waktu 3 hari kerja sebelum registrasi pernikahan dan tetapkan waktu pernikahan.
泰語
ภายในสามวันก่อนทำการวันจดทะเบียนสมรส คุณสามารถยื่นขอจดทะเบียนสมรสกับสำนักงานครัวเรือนและระบุวันจดทะเบียนสมรส

 

30.有國籍才有相對等的福利。
 •  有國籍才有相對等的福利。

英文
You must first obtain Taiwanese nationality in order to have the same level of benefits as Taiwanese nationals.
越南語
Chỉ có quốc tịch mới nhận được phúc lợi xã hội.
印尼語
Setelah memiliki kewarganegaraan , baru berhak menerima manfaat kesejahteraan.
泰語
มีสัญชาติถึงจะได้รับสิทธิ์สวัสดิการ